Prawo cudzoziemców

Wizy

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach cudzoziemców. Zajmujemy się między innymi sprawami związanymi z uzyskaniem wizy.

W takich przypadkach przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty oraz reprezentujemy naszych klientów w ciągu całego postępowania. Udzielamy również porad prawnych z zakresu prawa cudzoziemców.

Szczegółowy zakres naszych usług dla cudzoziemców został opisany w zakładce ‘Prawo cudzoziemców’.

W celu umówienia się na spotkanie w naszej kancelarii (również po godzinie 17.00) prosimy o telefoniczny kontakt z kancelarią w godzinach 8.00 – 17.00.

Wiza Schengen lub wiza krajowa

Wiza krajowa uprawnia do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ciągłego pobytu na nim lub do kilku pobytów na tym terytorium następujących po sobie, trwających łącznie nie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy. Wiza Schengen lub wiza krajowa może być wydana w jednym z następujących celów:

 1. turystycznym;
 2. odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;
 3. udziału w imprezach sportowych;
 4. prowadzenia działalności gospodarczej;
 5. wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;
 6. wykonywania pracy na podstawie dokumentu innego niż określony w pkt 5;
 7. prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach;
 8. wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;
 9. odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;
 10. szkolenia zawodowego;
 11. kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w pkt 9 lub 10;
 12. dydaktycznym;
 13. prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
 14. tranzytu;
 15. tranzytu lotniczego;
 16. leczenia;
 17. dołączenia do obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;
 18. udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej;
 19. przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
 20. korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
 21. repatriacji;
 22. korzystania z ochrony czasowej;
 23. przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
 24. realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;
 25. innym niż określone w pkt 1-24, który uzasadnia cudzoziemca wjazd do Polski.