Klient indywidualny

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu

Wiele osób, które są właścicielami nieruchomości gruntowych, spotyka się z sytuacją posadowienia na tych gruntach urządzeń przesyłowych np. słupów elektrycznych należących do koncernów elektroenergetycznych. Często zdarza się, iż ta ingerencja w prawo własności nieruchomości następuje w sposób bezprawny, czyli bez uprzedniego uzyskania zgody danej osoby (bądź jej poprzedników prawnych) i bez odpowiedniej rekompensaty finansowej. Niejednokrotnie koncerny elektroenergetyczne wykazują się biernością, czy wręcz niechęcią w uregulowaniu wzajemnych stosunków z właścicielami nieruchomości, na których posadowione są urządzenia przesyłowe.
W takiej sytuacji rozwiązaniem może być wystąpienie do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu. Sąd w orzeczeniu kończącym sprawę rozstrzyga wówczas o zakresie takiej służebności oraz o wysokości wynagrodzenia z tego tytułu, przysługującego właścicielowi nieruchomości obciążonej.

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Ponadto, w celu uzyskania odszkodowania za posadowienie słupów elektroenergetycznych na nieruchomości, w sytuacji kiedy nie jest ustanowiona służebność przesyłu, należy wystąpić do sądu z powództwem o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości za dany okres. Zasądzane przez sądy kwoty z tego tytułu niejednokrotnie stanowią znaczną wartość finansową, pozwalającą w sposób odpowiedni zrekompensować właścicielowi nieruchomości konieczność znoszenia ingerencji koncernów energetycznych na własnym gruncie.

Odszkodowanie

Ceny rynkowe nieruchomości, na których znajdują się słupy elektroenergetyczne (bądź inne urządzenia przesyłowe), są z oczywistych względów niższe, niż nieruchomości wolnych od obciążeń. W konsekwencji, w sytuacji sprzedaży gruntu i uzyskania niższej ceny niż w przypadku sprzedaży analogicznej nieruchomości bez urządzeń przesyłowych, sprzedającemu przysługuje roszczenie przeciwko właścicielowi urządzeń przesyłowych o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości.

Sprawy o wynagrodzenie za korzystanie z urządzeń przesyłowych (m. in. słupów energetycznych) oraz o odszkodowanie należą do spraw skomplikowanych pod względem prawnym i faktycznym, z uwagi m. in. na zmienność regulacji w tym zakresie na przestrzeni lat, konieczność odtworzenia stanu faktycznego danego gruntu na przestrzeni lat, zarzuty podnoszone przez stronę przeciwną (np. zarzut zasiedzenia służebności przesyłu), konieczność analizy i kwestionowania dowodów z opinii biegłych. W konsekwencji, dla skutecznego przeprowadzenia sprawy o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości lub o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości konieczna jest reprezentacja Strony przez doświadczonego profesjonalistę.

Od czasu wprowadzenia w 2008 roku do kodeksu cywilnego tzw. służebności przesyłu, pojawiła się możliwość uzyskania jednorazowego lub okresowego wynagrodzenia z tytułu posiadania na terenie swojej ziemi urządzeń do doprowadzania lub odprowadzania płynów, gazu, pary czy energii elektrycznej. Nasza Kancelaria Prawna oferuje pomoc w tym zakresie. Mamy na swoim koncie już liczne wygrane sprawy. Prowadzimy negocjacje zarówno w imieniu przedsiębiorstw przesyłowych (np. gazowni, elektrociepłowni, elektrowni), jak i właścicieli nieruchomości, dzięki czemu mamy kompleksową wiedzę o tego rodzaju sprawach. Nie zawsze do ustanowienia służebności przesyłu konieczne jest spotkanie się stron sprawy w sądzie. Poza ustanowieniem służebności przesyłu pomagamy naszym klientom m.in. w uzyskaniu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości za okres do 10 lat wstecz oraz odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości. Jeśli chcą uzyskać Państwo dodatkowe informacje na ten temat, chętnie udzielimy ich na miejscu w naszej Kancelarii Prawnej.