Prawo cudzoziemców

Rezydent długoterminowy UE

Kancelaria prawna specjalizuje się w sprawach cudzoziemców, w szczególności sprawach związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce. Zajmujemy się między innymi sprawami związanymi z uzyskaniem przez naszych klientów zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

W takim przypadku, w imieniu naszych klientów, przeprowadzamy wszystkie czynności niezbędne do uzyskania zezwolenia, kontaktujemy się ze wszystkimi urzędami państwowymi, przygotowujemy wymagane dokumenty. Dzięki naszemu doświadczeniu w sprawach związanych z legalizacją cudzoziemców, procedura jest przeprowadzana skutecznie.

Szczegółowy zakres naszych usług dla cudzoziemców został opisany w zakładce ‘Prawo cudzoziemców’.

W celu umówienia się na spotkanie w naszej kancelarii (również po godzinie 17.00) prosimy o telefoniczny kontakt z kancelarią w godzinach 8.00 – 17.00.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

 

Zezwolenia udziela się cudzoziemcowi jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat i spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, przez okres co najmniej 3 lat pobytu w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku;

2) posiada ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.