Klient indywidualny

Sprawy karne

Sprawy karne

Adwokat w naszej kancelarii ma duże doświadczenie w sprawach karnych, reprezentuje osoby zatrzymane i pozbawione wolności oraz udziela porad prawnych, sporządza również pisma procesowe m.in. apelacja, zażalenie, kasacja, a także reprezentuje klientów w postępowaniu przed sądem oraz w postępowaniu przygotowawczym. Adwokat reprezentuje w postępowaniu karnym osoby pokrzywdzone, a także oskarżycieli posiłkowych. Jest w stałym kontakcie z reprezentowanym, służy pomocą w każdym stadium postępowania. Siedzibą naszej kancelarii jest Warszawa, prowadzimy jednak sprawy na terenie całego kraju.

Kancelaria adwokacka zajmuje się sprawami karnymi dotyczącymi następujących typów przestępstw:

 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadki komunikacyjne), prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości,
 • dotyczące naruszenia czci lub nietykalności cielesnej, zniesławienia,
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu, oszustwa kapitałowe, nadużycie zaufania,
 • przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, oszustwa, przywłaszczenie),
 • przestępstwa seksualne, przestępstwa z artykułu 197, 199 oraz 202 kodeksu karnego,
 • przeciwko rodzinie i opiece (znęcanie się, działanie na szkodę małoletniego),
 • przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (naruszenie praw pracownika, naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy),
 • przeciwko wolności (nękanie, groźba).

Adwokat świadczy następujące usługi:

 • składa zażalenie na decyzję o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub w kwestii odmowy wszczęcia postępowania,
 • składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • reprezentuje pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • składa wniosek o naprawienie szkody oraz o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • przygotowuje prywatny akt oskarżenia i reprezentuje klientów w sprawach prywatnoskargowych,
 • reprezentuje w postępowaniu karnym, na etapie postępowania przygotowawczego i w postępowaniu sądowym,
 • reprezentuje w sprawie uchylenia listu gończego,
 • występuje w imieniu osób poszukiwanych,
 • reprezentuje osoby zatrzymane i pozbawione wolności,

 • składa zażalenie na tymczasowe aresztowanie,
 • wnosi apelację od wyroku sądu I instancji,
 • sporządza sprzeciw od wyroku nakazowego,
 • przygotowuje kasację od wyroku sądu II instancji,
 • składa wniosek o wznowienie postępowania karnego prawomocnie zakończonego,
 • reprezentuje skazanego w postępowaniu o ułaskawienie przed Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prowadzi skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym, m.in. warunkowe,
 • ubiega się dla klienta o przedterminowe zwolnienie od odbycia reszty kary, w sprawach o odwieszenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • reprezentuje skazanego w sprawie o wydanie wyroku łącznego.

Przestępstwa seksualne:

Kancelaria zajmuje się również sprawami o przestępstwa seksualne. Prawo karne przewiduje surowe kary za tego typu przestępstwa. Przestępstwo seksualne jest kwalifikowane jako przestępstwo publicznoskargowe. W związku z powyższym pracownicy, zatrudnieni w naszej kancelarii, służą pomocą przy złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa jak również na dalszych etapach postępowania. Przygotowujemy w imieniu klientów wszystkie pisma procesowe, poczynając od zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, poprzez wnioski dowodowe i kończąc na akcie oskarżenia oraz środkach odwoławczych tj. zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna. Kancelaria reprezentuje również osoby podejrzane o popełnienie tego typu przestępstw. Działamy zarówno na terenie miasta stołecznego Warszawa, jak również na obszarze całego kraju.

Jako adwokaci podejmujemy się pomocy Klientom w sprawach karnych. Nasze usługi obejmują m.in. obronę oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem oraz reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym. Ofertę pomocy kierujemy również do osób pokrzywdzonych, szukających rzetelnego reprezentanta w postępowaniu przygotowawczym i sądowym. W mieniu naszych Klientów chętnie podejmujemy się również dochodzenia roszczeń i naprawienia szkody w postępowaniu karnym. Dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytemu w czasie prowadzenia licznych spraw sądowych możemy nieść pomoc również w mniej standardowych sytuacjach. Wiele spraw karnych wymaga natychmiastowej reakcji i my takie wsparcie zapewniamy na każdym etapie prowadzonej sprawy. Każdemu klientowi zapewniamy pełną dyskrecję.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszej działalności, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią Prawną w Warszawie.