Prawo spadkowe

Pozew o zachowek

Nasza kancelaria oferuje Państwu kompleksową obsługę spraw spadkowych, w szczególności zajmujemy się sprawami o zachowek.

Naszych klientów wspieramy od momentu sporządzenia pozwu o zachowek, przez całe postępowanie sądowe, aż do momentu uzyskania wyroku sądowego. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i podchodzimy do niej z zaangażowaniem. Nasi klienci na każdym kroku postępowania otrzymują nasze merytoryczne wsparcie.

Jak uzyskać zachowek?

Zauważmy, że pewna kategoria krewnych zmarłego została przez ustawodawcę w sposób specjalny zabezpieczona od niekorzystnych skutków, jakie mogą wiązać się ze sporządzeniem testamentu przez zmarłego lub uczynieniem przez niego darowizn w taki sposób, że po śmierci spadkodawca nie pozostawi po sobie żadnego majątku.

Jeżeli zatem spadkodawca poprzez testament lub dokonane darowizny pozbawi najbliższych krewnych należnego im spadku, krewni ci mają prawo żądać od osób, które na mocy testamentu lub dokonanych przez spadkodawcę darowizn otrzymały cały lub większość majątku spadkodawcy, zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zachowku. Kancelaria adwokacka przygotowuje dla klientów pozew o zachowek, który należy wnieść do sądu.

Uprawnioną do zachowku grupę krewnych zmarłego stanowią zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), małżonek i ewentualnie rodzice zmarłego. Wszystkie ww. osoby mogą wnieść do sądu pozew w tym zakresie.

Wymienieni krewni mają prawo domagać się od osób obdarowanych przez zmarłego (w testamencie lub darowiźnie) zapłaty równowartości połowy udziału spadkowego, który przypadłby im, gdyby doszło do dziedziczenia majątku zmarłego w drodze ustawy, natomiast jeżeli uprawniony krewny jest osobą małoletnią lub trwale niezdolną do pracy, może domagać się równowartości dwóch trzecich tego udziału.

Dochodzenie zachowku, w odróżnieniu od stwierdzenia nabycia spadku, odbywa się w postępowaniu procesowym, gdzie uprawniony jest powodem, a osoba od której domaga się zapłaty jest pozwanym. Uprawniony krewny może domagać się tylko pieniędzy, nie może na przykład żądać przed sądem wydania mu konkretnej rzeczy należącej do zmarłego, która odpowiadałaby równowartości zachowku. Oczywiście możliwość taka istnieje w przypadku zawarcia ugody między stronami, gdzie mogą one swobodnie kształtować swoje stosunki prawne.

Zachowku nie mogą jednak domagać się krewni, którzy zostali wydziedziczeni przez spadkodawcę, w związku z czym osoby te nie mogą występować z tym roszczeniem.

Pozew o zachowek musi być wniesiony w terminie przewidzianym w ustawie. Uprawniony krewny traci swoje prawo do zachowku, jeżeli pozew nie wpłynie do sądu w okresie 5 lat od chwili ogłoszenia w sądzie testamentu lub gdy nie ma testamentu, od dnia śmierci spadkodawcy.

Szczegółowy zakres naszych pozostałych usług z zakresu prawa spadkowego został opisany w zakładce ‘Sprawy Spadkowe’.

W celu umówienia się na spotkanie w naszej kancelarii (również po godzinie 17.00) prosimy o telefoniczny kontakt z kancelarią w godzinach 8.00 – 17.00.

Czym jest zachowek?

Zachowek jest uregulowaną przez prawo spadkowe instytucją, chroniącą najbliższe osoby spadkodawcy. Prawo spadkowe przyznaje osobom z najbliższego kręgu spadkodawcy roszczenie o zapłatę określonej sumy pieniężnej, od spadkobierców testamentowych lub osób, na rzecz których spadkodawca dokonał darowizny. Zachowek ustala się jako odpowiednią ułamkową część wartości spadku, jaki przypadałby danej osobie na podstawie uregulowanego przez prawo spadkowe, dziedziczenia ustawowego. Wartość jaką będzie przedstawiał zachowek, uzależniona jest także od wieku oraz zdolności do pracy osoby, której to roszczenie przysługuje.