Prawo cudzoziemców

Pobyt ze względów humanitarnych

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach cudzoziemców. Zajmujemy się między innymi sprawami związanymi z pomocą w uzyskaniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych w Polsce.

 

W takim przypadku, w imieniu naszych klientów, przeprowadzamy wszystkie czynności niezbędne do uzyskania zgody na pobyt ze względów humanitarnych, kontaktujemy się ze wszystkimi urzędami państwowymi, przygotowujemy wymagane dokumenty. Dzięki naszemu doświadczeniu w sprawach związanych z legalizacją cudzoziemców, jesteśmy bardzo skuteczni i świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

Szczegółowy zakres naszych usług dla cudzoziemców został opisany w zakładce ‘Prawo cudzoziemców’.

W celu umówienia się na spotkanie w naszej kancelarii (również po godzinie 17.00) prosimy o telefoniczny kontakt z kancelarią w godzinach 8.00 – 17.00.

Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zobowiązanie go do powrotu:

 1. może nastąpić jedynie do państwa, w którym, w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.:
  • zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego lub
  • mógłby on zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, lub
  • mógłby być zmuszony do pracy, lub
  • mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej, lub
 1. naruszałoby jego prawo do życia rodzinnego lub prywatnego, w rozumieniu przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., lub
 2. naruszałoby prawa dziecka, określone w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu.