Prawo cudzoziemców

Pobyt tolerowany cudzoziemca

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach cudzoziemców. Zajmujemy się między innymi sprawami związanymi z pomocą w uzyskaniu zgody na pobyt tolerowany cudzoziemca w Polsce.

 

W takim przypadku, w imieniu naszych klientów, przeprowadzamy wszystkie czynności niezbędne do uzyskania zgody na pobyt tolerowany, kontaktujemy się ze wszystkimi urzędami państwowymi, przygotowujemy wymagane dokumenty. Dzięki naszemu doświadczeniu w sprawach związanych z legalizacją cudzoziemców, jesteśmy w stanie przeprowadzić procedurę uzyskiwania zgody na pobyt tolerowany szybko i skutecznie.

Szczegółowy zakres naszych usług dla cudzoziemców został opisany w zakładce ‘Prawo cudzoziemców’.

W celu umówienia się na spotkanie w naszej kancelarii (również po godzinie 17.00) prosimy o telefoniczny kontakt z kancelarią w godzinach 8.00 – 17.00.

Zgoda na pobyt tolerowany

Jednak aby uzyskać zgodę na pobyt tolerowany, cudzoziemiec musi wykazać, że zobowiązanie go do powrotu:

1) może nastąpić jedynie do państwa, w którym, w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.:

a) zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego lub

b) mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, lub

c) mógłby on być zmuszony do pracy, lub

d) mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej;

2) jest niewykonalne z przyczyn niezależnych od organu właściwego do przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu i od cudzoziemca, lub

3) może nastąpić jedynie do państwa, do którego wydanie go jest niedopuszczalne na mocy orzeczenia sądu albo z uwagi na rozstrzygnięcie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wydania cudzoziemca.