Prawo cudzoziemców

Karta stałego pobytu

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach cudzoziemców. Zajmujemy się między innymi sprawami związanymi z uzyskaniem zezwolenia na pobyt stały w Polsce.

 

Kancelaria zajmuje się przeprowadzaniem dla klientów całej procedury, jaką jest legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce. W pierwszym etapie przygotowujemy odpowiedni wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na pobyt stały w Polsce i wydanie karty pobytu. W razie potrzeby pomagamy naszym klientom w uzyskaniu dodatkowych dokumentów (np. odpisy aktów stanu cywilnego, transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego) oraz  sporządzamy pisma prawne niezbędne do uzyskania zezwolenia na pobyt stały.

W kolejnym etapie, reprezentujemy naszych klientów w urzędzie wojewódzkim. Zakończeniem procesu legalizacji jest wydanie decyzji przez wojewodę i odbiór karty stałego pobytu dla cudzoziemca. Zezwolenie na pobyt stały dla cudzoziemca oznacza możliwość legalnej pracy w Polsce oraz możliwość podróżowania do innych krajów strefy Schengen.

Szczegółowy zakres naszych usług dla cudzoziemców został opisany w zakładce ‘Prawo cudzoziemców’.

W celu umówienia się na spotkanie w naszej kancelarii (również po godzinie 17.00) prosimy o telefoniczny kontakt z kancelarią w godzinach 8.00 – 17.00.

 

Pobyt stały w Polsce

 

Zezwolenie na pobyt stały w Polsce ważne jest dla cudzoziemca bezterminowo, wiąże się natomiast z koniecznością wymiany dokumentu jakim jest karta pobytu co 10 lat. Karta pobytu w Polsce jest dokumentem potwierdzającym tożsamość cudzoziemca i jest bardzo ważna w kontekście kontroli czy cudzoziemiec posiada odpowiednie pozwolenie na pobyt w Polsce. Wraz z ważnym paszportem karta pobytu w Polsce potwierdza legalny pobyt cudzoziemca w Polsce i umożliwia swobodne przekraczanie granicy państwa Polskiego, a także podróżowanie po innych krajach strefy Schengen m.in. Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Belgia, Hiszpania.
W przypadku gdy karta pobytu dla cudzoziemca ulegnie zniszczeniu lub dane w niej zamieszczone ulegną zmianie, wniosek o wydanie nowej karty pobytu należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do jej wymiany.
Opłata za wydanie lub wymianę karty pobytu wynosi 50 złotych. W razie gdy cudzoziemiec zawinił przy jej utracie lub zniszczeniu opłata jest wyższa i wynosi 100 złotych. Kolejna zaś zawiniona utrata czy zniszczenie, wiąże się z opłatą w wysokości 150 złotych,.
Należy pamiętać, iż zalegalizowany pobyt zawsze może być skutecznie cofnięty w razie zaistnienia konkretnych przesłanek. Wówczas pobyt cudzoziemca w Polsce nie będzie już dłużej legalny i utraci on prawo do posługiwania się dokumentem zezwalającym na pobyt stały w Polsce.
Pobyt stały dla cudzoziemca jest więc instytucją prawną, która niekoniecznie musi trwać bezterminowo. To od cudzoziemca i jego znajomości prawa polskiego zależy jak długo zostanie legalnie w kraju.

 

Nielegalny pobyt w Polsce

 

Pobyt cudzoziemca w Polsce bez zgody wojewody potwierdzonej odpowiednim dokumentem (np. karta stałego pobytu w Polsce) lub bez wizy jest traktowany jako nielegalny. Jeśli nielegalny pobyt w Polsce zostanie wykryty przez Straż Graniczną lub Policję, skutkuje wydaleniem, czyli wydaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia.
Kancelaria może pomóc w zalegalizowaniu pobytu cudzoziemca w Polsce, również w sytuacji, gdy wobec niego zostanie już wydana decyzja o zobowiązaniu do powrotu.

 

Legalizacja pobytu cudzoziemca

 

W związku z dużym doświadczeniem prawników naszej kancelarii w sprawach cudzoziemców, legalizacja pobytu cudzoziemców, jest przeprowadzana przez nasz zespół sprawnie i skutecznie. Aby cudzoziemiec mógł ubiegać się o pobyt stały w Polsce, powinien spełnić jedną z przesłanek przewidzianych w ustawie o cudzoziemcach.
Karta pobytu stałego umożliwia podjęcie pracy bez dodatkowego zezwolenia na pracę i ułatwia wszelkie czynności dokonywane przed Polskimi urzędami, jest również przepustką do podjęcia studiów na Polskich uczelniach.
Karta pobytu stałego cudzoziemca powoduje, iż traktowany jest on niemalże jak obywatel polski.
Nasza kancelaria pomaga również w uzyskaniu karty pobytu stałego dla małoletnich dzieci cudzoziemca.

Zezwolenie na pobyt w Polsce

 

Przypadki, w których cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na pobyt stały, czyli tzw. kartę stałego pobytu, są następujące:
1) Karta stałego pobytu przysługuje cudzoziemcowi wówczas, kiedy jest on dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską:

  • urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
  • urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi.

2) Karta stałego pobytu dla cudzoziemca jest przyznawana, gdy jest on dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską.

3) Karta pobytu przysługuje osobom o polskim pochodzeniu, zamierzającym się osiedlić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

4) Karta pobytu cudzoziemca jest przeznaczona dla cudzoziemca, który pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

5) Karta pobytu dla cudzoziemca przysługuje wówczas gdy jest on ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 Kodeksu karnego i:

  • przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi,
  • współpracował z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego,
  • ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, potwierdzone przez prokuratora prowadzącego postępowanie w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego.

6) Karta pobytu cudzoziemca przysługuje osobom, które bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie przebywały nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

7) Karta legalizująca stały pobyt jest dostępna dla cudzoziemca, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3.

8) Karta pobytu dotyczy osób którym udzielono na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu.

9) Karta pobytu jest przeznaczona dla osoby, która posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.