Prawo cudzoziemców

Karta pobytu czasowego

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach cudzoziemców. Zajmujemy się przede wszystkim sprawami związanymi z legalizacją cudzoziemców w Polsce, w tym również uzyskiwaniem zezwoleń na pobyt czasowy.

Kancelaria w imieniu klientów przeprowadza wszystkie czynności niezbędne, aby zalegalizować pobyt czasowy cudzoziemca w Polsce. W pierwszym etapie kancelaria pomaga przygotować wniosek i skompletować wszystkie wymagane prawem dokumenty, w zależności od podstawy prawnej mającej zastosowanie w konkretnym przypadku, a także reprezentuje cudzoziemca w postępowaniu przed właściwym miejscowo wojewodą. Karta pobytu czasowego jest wydawana klientowi kancelarii po zakończeniu postępowania i otrzymaniu decyzji wojewody.

Karta pobytu czasowego może być wydana ze względu na określone okoliczności:

  • ze względu na pracę, w tym także pracę wymagającą wysokich kwalifikacji,
  • ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej,
  • mogą ją otrzymać osoby studiujące na wyższej uczelni, prowadzące badania naukowe lub szkolące się zawodowo,
  • przysługuje osobom pozostającym w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub chcącym połączyć się z rodziną,
  • ze względu na poszanowanie prawa do życia rodzinnego oraz poszanowanie praw dziecka,
  • ze względu na inną przyczynę uzasadniającą pobyt w Polsce ponad 3 miesiące.

Posiadamy duże doświadczenie w uzyskiwaniu następujących dokumentów:

  • zezwolenia na pracę dla cudzoziemców,
  • zezwolenie na pobyt czasowy (lub stały),
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
  • karta pobytu czasowego dla cudzoziemców.

 

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców jest dokumentem pozwalającym na legalne wykonywanie pracy w Polsce.

Szczegółowy zakres naszych usług dla cudzoziemców został opisany w zakładce ‘Prawo cudzoziemców’.

W celu umówienia się na spotkanie w naszej kancelarii (również po godzinie 17.00) prosimy o telefoniczny kontakt z kancelarią w godzinach 8.00 – 17.00.

Karta pobytu czasowego w Polsce

 

Karta czasowego pobytu w Polsce uprawnia do legalnego przebywania oraz przemieszczania się po terytorium Rzeczypospolitej. Karta pobytu czasowego nie zawsze pozwala na rozpoczęcie pracy przez cudzoziemca w Polsce. Cudzoziemiec może ubiegać się oddzielnie o pozwolenie na pracę dla cudzoziemca, ale istnieje też możliwość łącznego ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pozwolenie na pracę w Polsce.
Karta może okazać się niezbędna celem dokonania jakichkolwiek czynności bankowych, jak również codziennych czynności dotyczących życia rodzinnego cudzoziemca.

Także pracodawcy mogą zwrócić się do kancelarii z prośbą o pomoc w uzyskaniu dla ich pracownika zezwolenia na pracę dla cudzoziemców i dokumentu jakim jest karta czasowego pobytu dla cudzoziemców. Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca wydaje wojewoda.

 

Zezwolenie na pobyt czasowy

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, która weszła w życie 1 maja 2014 roku, zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce może uzyskać cudzoziemiec, jeśli zostaną spełnione wszystkie określone prawem wymogi ze względu na deklarowany cel pobytu, a okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres nie dłuższy niż 3 lata. Ustawa o cudzoziemcach reguluje podstawy prawne (cel pobytu) ubiegania się cudzoziemca o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Polski (karta pobytu czasowego).
Najczęściej podstawą ubiegania się przez cudzoziemca o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce jest praca, nauka, studia, połączenie z rodziną lub pobyt celem poszukiwania pracy.