Prawo cudzoziemców

Obywatelstwo polskie

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach cudzoziemców. Zajmujemy się między innymi sprawami o nadanie obywatelstwa polskiego.

 • Przygotowujemy wnioski o nadanie obywatelstwa oraz pomagamy w zebraniu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku do odpowiedniego organu.
 • Reprezentujemy klienta w ciągu całego postępowania, od momentu złożenia wniosku do nadania obywatelstwa polskiego.
 • Adwokat może również złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu, reprezentując rodzica.
 • Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa cudzoziemców.

 

Szczegółowy zakres naszych usług dla cudzoziemców został opisany w zakładce ‘Prawo cudzoziemców’.

W celu umówienia się na spotkanie w naszej kancelarii (również po godzinie 17.00) prosimy o telefoniczny kontakt z kancelarią w godzinach 8.00 – 17.00.

Obywatelstwo polskie – tryb jego nabycia jest uregulowany w ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim. Ustawa zakłada, że obywatelstwo polskie można nabyć na dwa sposoby przez cudzoziemców.

Pierwszy sposób zakłada, że obywatelstwo zostanie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to tzw. tryb prezydencki. Obywatelstwo zostaje nadane mocą postanowienia Prezydenta, który ma pełną swobodę przy podejmowaniu decyzji w tym zakresie i nie jest ograniczony żadnymi przesłankami ustawowymi.

Drugi sposób zakłada, że obywatelstwo zostanie nadane przez wojewodę właściwego dla miejsca zamieszkania cudzoziemca.

W tym wypadku o obywatelstwo mogą starać się cudzoziemcy, którzy spełniają co najmniej jeden z warunków określonych w ustawie o obywatelstwie polskim.

Ustawa o obywatelstwie polskim w art. 30 przewiduje siedem przypadków, kiedy cudzoziemiec może nabyć obywatelstwo polskie.

 1. Obywatelstwo może nabyć osoba, która przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub na podstawie prawa stałego pobytu, a ponadto posiada w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.
 2. Obywatelstwo może nabyć osoba, która przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, a ponadto od co najmniej 3 lat pozostaje w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie posiada żadnego obywatelstwa.
 1. Obywatelstwo przysługuje osobie, która przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskała w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Obywatelstwo przysługuje małoletniemu dziecku, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców, nie posiadające obywatelstwa polskiego wyraża zgodę na to uznanie.
 3. Obywatelstwo przysługuje małoletniemu dziecku, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo , jeżeli małoletni przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nie posiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie.
 4. Obywatelstwo przysługuje osobie, która przebywa nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat i posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu, a ponadto ma w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.
 5. Obywatelstwo przysługuje osobie, która przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskała w związku z polskim pochodzeniem.

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się na formularzu, którego wzór określają przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r., poz. 927).

Potwierdzenie obywatelstwa polskiegoo.

Kancelaria posiada duże doświadczenie w sprawach związanych z problematyką potwierdzenie obywatelstwa dla osób, które w przeszłości opuściły Polskę, a także dla rodzin tych osób. Adwokaci naszej kancelarii reprezentują osoby zainteresowane w postępowaniu o potwierdzenie obywatelstwa przed urzędami wojewódzkimi, a także pomagają uzyskać niezbędne dokumenty na potrzeby tego postępowania.