Karta Polaka

Kancelaria prawna specjalizuje się w sprawach cudzoziemców, w szczególności sprawach związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce.

Szczegółowy zakres naszych usług dla cudzoziemców został opisany w zakładce ‘Prawo cudzoziemców’.

W celu umówienia się na spotkanie w naszej kancelarii (również po godzinie 17.00) prosimy o telefoniczny kontakt z kancelarią w godzinach 8.00 – 17.00.

Karta Polaka

Karta Polaka jest dokumentem stwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. Karta Polaka jest wydawana osobie która łącznie spełni następujące cztery warunki:

  1. wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za swój język ojczysty, a także znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;
  2. złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego w obecności konsula lub wojewody;
  3. złoży oświadczenie, że ani ona ani jej przodkowie nie repatriowali się i nie byli repatriowani z terytorium Polski na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944 – 1957 r.;
  4. wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała w przeszłości obywatelstwo polskie albo co najmniej jeden z rodziców lub dziadków lub dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie. Warunek ten jest również spełniony w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o Kartę Polaka przedstawi zaświadczenie organizacji polonijnej z którego będzie wynikało, że działa ona aktywnie na rzecz języka i kultury polskiej przez okres ostatnich co najmniej 3 lat.


Dokumentami wykazującymi przynależność do Narodu Polskiego mogą być w szczególności:

1) polskie dokumenty tożsamości;

2) akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty potwierdzające związek z polskością;

3) dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych;

4) dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;

5) dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;

6) zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza;

7) zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z państw których obywatele mogą ubiegać się o Kartę Polaka, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;

8) prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.

 

Posiadając Kartę Polaka można otrzymać wizę, korzystać z pomocy konsula, a także podejmować pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Po uzyskaniu Karty Polaka jej posiadacz, który zamierza osiedlić się w Polsce może ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały.

Od 1 stycznia 2017 r. Karta Polaka może być wydana również przez wojewodę na terytorium Polski. Ponadto posiadacz Karty Polaka otrzymuje prawo do ubiegania się – w ciągu 9 miesięcy od chwili złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały – o świadczenie pieniężne dla siebie oraz dla członków swojej najbliższej rodziny przebywających razem z nim w Polsce.

Po upływie roku od uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium Polski cudzoziemiec może wystąpić do wojewodo o uznanie za obywatela polskiego.